shell::tar 出力先の指定

出力先の指定には -C オプション。

# tar jxvf hoge.tar.bz2 -C /home/ftsh/hoges/